고등학교

교사용 자료실

01 好久不见!
Hǎojiǔ bújiàn!

02 我来介绍一下。
Wǒ lái jièshào yíxià.

03 我希望梦想成真。
Wǒ xīwànɡ mènɡxiǎnɡ chénɡzhēn.

04 “梨”和“离”的发音一样。
“Lí” hé “lí” de fāyīn yíyànɡ.

05 看起来都很好吃!
Kàn qǐlái dōu hěn hǎochī!

06 路上堵车了。
Lùshɑnɡ dǔchē le.

07 你穿多大号的?
Nǐ chuān duō dà hào de?

08 我怎么跟你联系?
Wǒ zěnme ɡēn nǐ liánxì?

09 京剧值得一看。
Jīnɡjù zhídé yí kàn.

10 我请你大吃一顿。
Wǒ qǐnɡ nǐ dà chī yí dùn.